Od 1 stycznia nowe zasady w rozliczaniu aut firmowych

Od 1 stycznia 2019 zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) wprowadzająca trzy zasadnicze zmiany w modelu rozliczania w zakresie PIT i CIT samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Model mieszany

Pierwsza zmiana polega na ograniczeniu możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pojazdy firmowe. Zasada będzie analogiczna jak w przypadku podatku od towarów i usług – wprowadzony zostanie model pełnego odliczenia i model mieszany. Od 1 stycznia 2019, aby móc zaliczyć koszty eksploatacyjne związane z samochodem firmowym w całości do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów – tak samo jak w przypadku VAT. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie wykorzystywał auta w modelu pełnego odliczenia i nie będzie prowadził ewidencji, będzie miał możliwość zaliczenia wyłącznie 75% wydatków.

Zmiany w leasingu pojazdów

W zakresie leasingu podstawowa zmiana będzie polegać ograniczeniu zaliczania rat leasingowych do kosztów podatkowych – ale tylko w przypadku leasingu samochodów o wartości netto przekraczającej 150.000 złotych. Tym samym, jeśli wartość samochodu nie będzie przekraczać tej kwoty, ograniczenie wprowadzone 1 stycznia 2019 nie będzie mieć zastosowania.

Pozostając przy pojazdach powyżej 150.000 złotych, to ważny będzie moment zawarcia umowy leasingu. Zmiana ta nie dotyczy bowiem umów leasingu zawartych do końca 2018. Tutaj rodzą się pewne wątpliwości. Po pierwsze, przyjęte jest, że jeżeli umowa leasingu bądź najmu została zawarta do 31 grudnia 2018, obecne zasady podatkowe będą mogły być stosowane do końca trwania tej umowy. Tym samym zmiana przepisów nie dotyczy umów leasingowych już zawartych (i zawartych do 31 grudnia 2018), oczywiście pod warunkiem, że umowa nie ulegnie zmianie bądź odnowieniu po 31 grudnia 2018.

A co w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019, dla których wydanie pojazdu następuje później? Przepisy posługują się pojęciem “zawarcia umowy”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów umowa leasingu staje się skuteczna przez samo jej podpisanie przez obie strony. Oznacza to, że do jej zawarcia nie jest konieczne wydanie samochodu. W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w roku 2018, nawet jeśli przewiduje odbiór samochodu w roku 2019 będzie objęta dotychczasowymi regulacjami czyli odliczeniem raty leasingowej bez limitu. Należy pamiętać, że umowa taka powinna dotyczyć konkretnego samochodu i nie może być zmieniana po 1 stycznia 2019. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa publikowanym w mediach “w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania samochodu, działanie takie może być traktowane jako obchodzenie prawa podatkowego”.

Zmiany limitów amortyzacji

Zmianie ulegnie także limit amortyzacji w przypadku samochodów osobowych. Aktualnie limit amortyzacji wynosi równowartość 20.000 euro, a począwszy od 1 stycznia 2019 będzie wynosić 150.000 złotych i 225.000 złotych w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Oznacza to, że jeśli wartość samochodu przekraczać będzie równowartość 150.000 złotych, część poszczególnych odpisów amortyzacyjnych nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu w proporcji, w jakiej wartość auta pozostaje do kwoty 150.000 złotych.

W przypadku zakupu auta i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych w 2018 roku, samochód będzie amortyzowany na dotychczasowych zasadach.