Biuro Spraw Dekretowych m. st. Warszawy nie chce ujawnić listy nieruchomości warszawskich tzw. “śpiochów”

We wrześniu nasza kancelaria na podstawie art. 3 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Biura Spraw Dekretowych m. st. Warszawy o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania wszystkich nieruchomości, co do których od dnia 17 września 2016 opublikowano ogłoszenie w trybie art. 214b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami wraz ze wskazaniem daty opublikowania każdego z tych ogłoszeń.

“Śpiochy” to nieruchomości objęte Dekretem Bieruta, co do których wprawdzie złożono wniosek dekretowy, ale nie został on do dnia dzisiejszego rozpatrzony, a w sprawie, poza wnioskiem, nie wpłynęło żadne inne pismo. W takiej sytuacji Prezydent m. st. Warszawy wzywa wnioskodawcę oraz jego ewentualnych następców prawnych do uczestnictwa w postępowaniu przez ogłoszenie. Organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nikt nie zgłosił swych praw albo zgłosiwszy je, nie udowodnił ich w terminie kolejnych trzech miesięcy lub nie wskazał swego adresu. Do chwili obecnej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował ogłoszenia dotyczące przeszło stu takich nieruchomości. Przedmiotem wniosku było wskazanie ich listy.

Niestety, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie udzielił tej informacji.

W piśmie, z którym można się zapoznać tutaj podano jedynie daty publikacji ogłoszeń i ilość nieruchomości co do których opublikowano ogłoszenia. Podano też tytuły gazet polskich i zagranicznych w których ogłoszenia się ukazywały. Nie ma w nim jednak adresów konkretnych nieruchomości.

W piśmie wskazano, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie przekazuje skanów, kopii ogłoszeń, listy adresów, ponieważ “spowodowałoby to nierówny dostęp do informacji dotyczącej przedmiotowych nieruchomości, tzw. śpiochów”. Dalej wskazano, że ogłoszenia publikowane są w prasie i dostępne na stronie przez okres 30 dni.

Zapis art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie którego ogłoszenie dotyczące “śpiocha” jest publikowane tylko na 30 dni w internecie oraz jednorazowo w prasie (bez określenia jakiej) a potem po prostu “znika”, sam w sobie budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia zasad państwa prawa i budowania zaufania obywateli do tegoż państwa (a przypomnijmy że ustawa była przedmiotem oceny przez Trybunał Konstytucyjny który w wyroku z dnia 19 lipca 2016 sygn. akt Kp 3/15 orzekł o zgodności przepisów z konstytucją). Tym bardziej więc “ukrywanie” listy śpiochów przez miasto uznać należy za niedopuszczalne. Stanowisko organu będzie oczywiście przedmiotem zaskarżenia.